DISC, FIRO och Joharis fönster

DISC, FIRO och Joharis fönster
27 juli 2023 lmg
DISC FIRO och Joharis fönster

Det finns flera metoder och modeller som hjälper oss att förstå och förbättra våra interpersonella relationer. Vi kommer att jämföra tre av dessa metoder: FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation), Joharis fönster och DISC. Vi valde dessa tre eftersom de ofta ställs mot varandra och samtliga är vanliga att använda när man analyserar ledarskap och samarbete.

FIRO-modellen

Psykologen William Schutz utvecklade FIRO på 1950-talet. Teorin fokuserar på människans behov av inkludering, kontroll och tillgivenhet. Varje individ har olika nivåer av dessa behov. Dessutom kan individens erfarenheter och omständigheter förändra dessa behov över tid.

En av styrkorna med FIRO är att den ger en djup förståelse för individens behov och hur dessa påverkar individens beteende och interaktioner med andra. Detta kan vara mycket användbart vid teambyggande och konflikthanteringssituationer. FIRO är en flexibel metod som man kan anpassa till olika kulturella och sociala sammanhang.

En svaghet med FIRO är att den kan vara svår att förstå och tillämpa utan ordentlig utbildning och erfarenhet. Eftersom teorin bygger på uppfattningen om sig själv kan den vara mindre effektiv för individer som har svårt att självreflektera eller som inte är villiga att ändra sitt beteende.

Joharis fönster

Joharis fönster utvecklades också på 1950-talet, av psykologerna Joseph Luft och Harrington Ingham. Modellen bygger på att jämföra sin egen uppfattning med feedback från andra. Denna jämförelse delas upp i fyra områden:

  • Det öppna – Egenskaper du och andra vet om dig.
  • Det blinda – Egenskaper andra vet om dig men du inte vet om dig själv.
  • Fasaden – Egenskaper du vet om dig själv som andra inte vet om dig.
  • Det okända – Egenskaper du inte vet om dig själv som andra inte heller vet om dig.

En av styrkorna med Joharis fönster är att det främjar självinsikt och öppen kommunikation. Genom att öka det öppna fältet kan individer förbättra sin interaktion och sitt samarbete med andra. Modellen kan även hjälpa individer att identifiera och hantera sina blinda fläckar. Eftersom att modellen främjar självinsikt är den kompatibel med teorier som förlitar sig på självinsikt, exempelvis DISC och FIRO.

En svaghet med Joharis fönster är att det kan vara utmanande att ge och ta emot feedback på ett konstruktivt sätt. Dessutom kan det vara svårt att navigera i det okända fältet, som innehåller aspekter av självet som varken individen eller andra är medvetna om.

DISC

DISC är en metod som används för att kategorisera människor baserat på fyra olika färger: röd, gul, grön och blå. Metoden bygger på William Moulton Marstons arbete och har blivit populär i Sverige genom Thomas Eriksons bok ”Omgiven av Idioter”, du hittar boken här.

En av styrkorna med DISC är att det är en enkel och lättförståelig modell som hjälper individer att förstå och uppskatta olikheter i beteende. Det är särskilt användbart när man vill bygga starka team och utveckla ledarskap.

En svaghet med DISC är att den har fått kritik för att sakna vetenskapligt stöd. Vissa kritiker jämför det med användning av horoskop och menar att det kan leda till stereotypisering och överförenkling av komplexa mänskliga beteenden.

FIRO, Joharis fönster och DISC är alla värdefulla verktyg för att förstå och förbättra interpersonella relationer. De har dock sina styrkor och svagheter, och det är viktigt att använda dem på ett kritiskt och reflekterande sätt. Det är också viktigt att komma ihåg att ingen metod kan ge en fullständig bild av mänskligt beteende, de bör användas som verktyg. Människor är komplexa men med rätt verktyg kan vi bättre förstå varandra och förbättra vårat samspel.

Vad är DISC? Lär dig mer om vad DISC är, klicka här.

Comments (0)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*