Så skapar du ditt dreamteam

Så skapar du ditt dreamteam
17 augusti 2023 jonathan
Skapa ditt dreamteam

I en strävan att förstå varför vissa arbetsgrupper presterar bättre än andra genomförde Google en undersökning med hundratals medarbetare. Initialt trodde man att framgången var kopplad till teamets sammansättning, men snart upptäcktes att medlemmarnas egenskaper var mindre betydelsefulla. Istället visade det sig att de riktiga dreamteam, är de team där medlemmarna respekterade varandras känslor

Trygga gruppmedlemmar presterar bättre

Internetföretaget Google ville ta reda på varför vissa av deras team var mer produktiva och framgångsrika än andra. Därmed lät de därför intervjua hundratals av sina medarbetare och analysera data från 180 av sina team som var verksamma över hela världen.

Inledningsvis var hypotesen att framgången hade med sammansättningen av teamet att göra, men de insåg snart att medlemmarnas egenskaper var av mindre betydelse. Vad som däremot skulle visa sig lyckosamt var de team där medlemmarna kände en psykologisk trygghet.

Harvardprofessorn Amy Edmonson definierar psykologisk trygghet som att en person vet att den kan ta till orda utan att riskera att bli förödmjukad, straffad eller utslängd.

De team där medlemmarna respekterade varandras känslor och var angelägna om att låta alla komma till tals var därför mest produktiva och skapade störst vinst. Riktiga dreamteam helt enkelt. Dessutom, bäst av allt, medlemmarna var mer nöjda med sina jobb.

Personlighetsanalyser ger ökad förståelse

Varför vissa grupper lyckas bättre än andra kan säkert ha flera förklaringar. Däremot visade Googles undersökning att den upplevda tryggheten är av stor vikt. De såg att team vars medlemmar vågade öppna upp sig och visa sina känslor inför varandra presterade bättre.

För att skapa tillit till andra i ett arbetslag är det viktigt att alla förstår varandra. Vi människor har olika personlighetsdrag och besitter olika förmågor, vilket påverkar hur vi beter oss. Att vi förstår samspelet mellan individen och gruppen är därför viktigt.

Genom att analysera en persons egenskaper och karaktärsdrag är det lättare att förstå varför personen agerar som den gör och bemöta det beteendet med respekt. Det debatteras ofta kring huruvida personlighetsanalyser bidrar till en bättre arbetsplats eller inte.

Svaret ligger med största sannolikhet i hur man använder analyserna. Om analyserna synliggörs och kommuniceras inom teamet kan de bidra till en större öppenhet och transparens mellan teammedlemmarna. Något som i förlängningen skapar trygghet.

Det finns flera personlighetstester som bidrar till en ökad förståelse om samspelet mellan individen och gruppen. Ett exempel är DISC-analysen som tydligt visar vilka styrkor som finns inom ett team och hur man tar tillvara på dessa. Den visar dessutom vilka förbättringar man kan göra för att ett team ska bli så välmående och högpresterande som möjligt.

Detta inlägg är skrivet av Kunskapspartner.

Comments (0)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*